CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau (HOSE: CMX) vừa có thông báo giải trình BCTC của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016 trước và sau kiểm toán. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đã giảm gần 1,3 tỷ đồng, chỉ còn 647 triệu đồng.

Quảng cáo

Cụ thể, qua kiểm tra, kiểm toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho bổ sung đưa vào chi phí tăng giá vốn 2,3 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 104 triệu đồng chủ yếu do đánh giá lại công nợ có gốc ngoại tệ đến ngày 30/06/2016. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 30 triệu đồng, chi phí doanh nghiệp giảm 18 triệu đồng và chi phí khác giảm gần 1,1 tỷ đồng.

Đồng thời kiểm toán lưu ý các “khoản đầu tư tài chính”, khoản chênh lệch tăng khi góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào Công ty con tại ngày 30/06/2013 sẽ từ 83.1 tỷ đồng xuống còn 57,5 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện điều chỉnh trên BCTC bán niên 2015 hồi tố chênh lệnh 17,9 tỷ đồng, phần còn lại 8.9 tỷ đồng dự kiến hồi tố trong năm nay.

Quảng cáo

Theo Vietstock.

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKiểm toánCMX,Kiểm toánCTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau (HOSE: CMX) vừa có thông báo giải trình BCTC của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016 trước và sau kiểm toán. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đã giảm gần 1,3 tỷ đồng, chỉ...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...