Vừa qua, IJC đã công bố nghị quyết HĐQT cùng tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ từ 2,742 tỷ đồng xuống 1,350 tỷ đồng như bảng dưới đây:

becamex-ic-gay-bat-ngo-voi-ke-hoach-giam-50-von-dieu-le-cong-ty

Rất nhiều nhà đầu tư tỏ ra băn khoăn không rõ họ sẽ giảm vốn điều lệ bằng cách nào. Bài viết này phác thảo một số trường hợp có thể xảy ra đối với IJC trong việc thực hiện việc giảm vốn điều lệ.

Theo Điều 111 Khoản 5 của Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

Quảng cáo

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Với khoản (c) thì chắc chắn không thể thực hiện được vì vốn đã góp đủ.

Với khoản (a), công ty hoàn trả vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần với điều kiện thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông. Điều kiện quan trọng ở đây đó tình hình tài chính của IJC thế nào. Xem xét trên báo cáo tài chính riêng của IJC chúng ta thấy các thông tin sau:

Các khoản Nợ phải trả là: 4,342 tỷ đồng.
Các khoản Tài sản ngắn hạn: 5,166 tỷ đồng trong đó có 4,386 tỷ là hàng tồn kho
Các khoản Phải thu dài hạn: 1,138 tỷ đồng trong đó có 470 tỷ là đầu tư cho dự án Becamex City Center

Do vậy, nếu hàng tồn kho của IJC không được giải quyết, chắc chắn một điều rằng IJC không thể có đủ 1,398 tỷ đồng để trả lại cho nhà đầu tư mà vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Nếu hàng tồn kho được giải quyết hết, với tỷ suất lợi nhuận hiện tại của IJC thì lợi nhuận sẽ siêu khủng, tuy nhiên kế hoạch kinh doanh năm 2016 chỉ là 1,043 tỷ đồng chứ không phải con số bằng với hàng tồn kho. Không rõ IJC sẽ lấy tiền ở đâu để trả cho nhà đầu tư khi muốn giảm vốn điều lệ.

Vậy là còn theo điểm b: Mua lại cổ phần đã phát hành. Điều 129 và 130 của Luật quy định:

Điều 129. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.
2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Điều 130. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty
Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:
1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;
3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty.

Điều 129 cho phép 1 cổ đông nào đó yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu của mình khi cổ đông đó khi Đại hội thông qua cái họ phản đối nhưng cổ đông lớn nhất chiếm đến 78.8% thì khó có thể phản đối chỉ có thể là các cổ đông khác và thực sự tổng khối lượng chỉ còn là 21,2%, không đáp ứng được việc giảm vốn điều lệ hơn 50% vốn. Điều 129 khó có thể thực hiện.

Điều 130, mua lại tối đa 30% cổ phiếu. Điều này chắc chắn là không đạt mục tiêu giảm vốn điều lệ trên 50% như nghị quyết đề ra.

Quảng cáo

Rất có thể IJC sẽ sử dụng tổng thể các biện pháp để nhằm đạt mục tiêu tuy nhiên chắc chắn họ cần giải phóng được hàng tồn kho của mình càng nhiều càng tốt để có đủ tiền để mua cổ phiếu từ các cổ đông. Với mức giá hiện tại khoảng 7 ngàn, họ sẽ cần đâu đó tầm 1,000 tỷ tiền mặt để giảm vốn.

Đại hội cổ đông của IJC tới sẽ rất hấp dẫn.

Lê Quang Hải

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKế toánBecamex,IJCVừa qua, IJC đã công bố nghị quyết HĐQT cùng tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ từ 2,742 tỷ đồng xuống 1,350 tỷ đồng như bảng dưới đây: Rất nhiều nhà đầu tư tỏ ra băn khoăn không rõ họ sẽ giảm vốn...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...