(NDH) Tổng công ty mía đường I – Vinasugar I ghi nhận lãi ròng năm 2016 đạt 110 tỷ đồng, tăng trưởng 145% so với năm 2015.
Lợi nhuận và nợ vay tăng vọt

Doanh thuần năm 2016 của Tổng công ty đạt 1.802 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp cả thiện rất mạnh từ mức 5,4% lên 14,7%, do vậy lãi gộp gấp 3 lần năm 2015 và đạt 231 tỷ đồng.

Trong hoạt động tài chính, doanh thu chỉ tăng một lượng rất nhỏ hơn 5 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính nhảy vọt từ 12,4 tỷ lên 63,4 tỷ (chủ yếu là chi phí lãi vay tăng từ 12 tỷ lên 42,8 tỷ đồng). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 30% và 51%.

Quảng cáo

Ngoài ra, hoạt động khác cũng có biến động lớn và đem về khoản lãi gấp gần 5 lần năm 2015 với 15,2 tỷ đồng.

Tổng kết lại, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 110 tỷ đồng, tăng trưởng 145% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2016, Vinasugar I có tổng tài sản 1.882 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền của Tổng công ty giảm mạnh từ 447,7 tỷ xuống 149,1 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn tăng thêm gần 100 tỷ, hàng tồn kho tăng thêm hơn 300 tỷ và tài sản dài hạn tăng thêm gần 200 tỷ (chủ yếu trong tài sản cố định).

Năm qua, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Tổng công ty tăng khá mạnh từ 282,9 tỷ lên 660 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng từ 41,6 tỷ lên 107,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay của Vinasugar I đã tăng gấp 1,4 lần so với thời điểm đầu năm 2016.

Cơ cấu cổ đông cho đến cuối năm vẫn không thay đổi nhiều so với đầu năm khi cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Kim Hà Việt sở hữu 45,46%, CTCP Mía đường Lam Sơn sở hữu 37,77% và Tổng công ty Mía đường II sở hữu 7,96%.

Kiểm toán ngoại trừ nhiều vấn đề

Ngoài ra, kiểm toán cũng đưa ra khá nhiều điểm ngoại trừ với báo cáo tài chính năm 2016 của Vinasugar I.

Đó là việc đơn vị kiểm toán không thực hiện được thủ tục tham gia chứng kiến kiểm kê quỹ tiền mặt và hàng tồn kho của Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư là chi nhánh của Tổng công ty. Tại ngày 31/12/2016, số dư tiền mặt tại quỹ và hàng tồn kho của Công ty Thương mại Tư vấn và Đầu tư lần lượt là 946 triệu đồng và 10,7 tỷ đồng nhưng đơn vị kiểm toán cũng không thu thập được bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp nên không đánh giá được ảnh hưởng của nó đến BCTC cho năm tài chính của Tổng công ty.

Quảng cáo

Báo cáo Công ty Mía đường Trà Vinh cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 09/10/2016 để hợp nhất vào báo cáo này chưa được kiểm toán. Tổng doanh thu, giá vốn, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Mía đường Trà Vinh lần lượt 372,8 tỷ đồng, 349, 9 tỷ đồng, 6,5 tỷ đồng, 1,7 tỷ đồng và 8,9 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán không đánh giá được ảnh hưởng của nó lên BCTC hợp nhất của Vinasugar I.

Cuối cùng, đơn vị kiểm toán cũng không thu thập được báo cáo tài chính của CTCP Mía đường Sơn Dương từ thời điểm là công ty con của Tổng công ty và cũng không đánh giá được ảnh hưởng đến BCTC hợp nhất của Tổng công ty.

Trần Vy – NDH

Facebook Comments
Advertisements
Kiểm toán PROKiểm toánngoại trừ,Vinasugar I(NDH) Tổng công ty mía đường I – Vinasugar I ghi nhận lãi ròng năm 2016 đạt 110 tỷ đồng, tăng trưởng 145% so với năm 2015. Lợi nhuận và nợ vay tăng vọt Doanh thuần năm 2016 của Tổng công ty đạt 1.802 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với...Các thông tin, phân tích về kế toán, kiểm toán, tài chính và kinh doanh.
Quảng cáo

loading...